top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Spice Branding

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes en leveringen van Spice Branding zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de opdrachtgever alleen bindend indien en voor zover deze door Spice Branding uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Spice Branding het recht de geoffr
eerde prijzen hiervan aan te passen.

3. Opdrachten / Orders

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Spice Branding.
3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voorafgaand aan de opdracht Spice Branding volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Spice Branding, indien dit na aanv
aarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen de producten, diensten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde, geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. Prijzen

4.1. De prijzen van Spice Branding zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van één maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

5. Levertijd

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Spice Branding wordt ontvangen.

5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak dan ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Wijziging opdracht

6.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

6.2. Indien Spice Branding, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Spice Branding gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet 

uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

7. Auteursrechten

7.1. De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte producten, diensten en websites en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

8. Garantie

8.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Spice Branding dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 31 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur te geschieden.
9.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Spice Branding gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 8.25% of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Spice Branding.
10.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Spice Branding niet nakomt is Spice Branding zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden.

10.3 Bij het niet nakomen van de betalingstermijn van 31 dagen en wanneer drie betalingsherinneringen niet tot betaling hebben geleidt, heeft Spice Branding het recht om de website of andere diensten niet langer te leveren.

11. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

11.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestand- delen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.2. In bovenstaande gevallen heeft Spice Branding voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uit- gevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht om een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

11.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Spice Branding gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Spice Branding.

12. Ontbinding

12.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Spice Branding het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is.

13. Geschillen

13.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement.

14. Afgebroken projecten

14.1. Indien de opdrachtgever besluit het project op enig moment af te breken nadat Spice Branding reeds begonnen is met de uitvoering van de diensten, is de opdrachtgever verplicht om Spice Branding te vergoeden voor de reeds verrichte werkzaamheden en de gewerkte uren, gebaseerd op de overeengekomen tarieven.

14.2. De betaling voor de gewerkte uren zoals hierboven vermeld, dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van Spice Branding.

14.3. Spice Branding behoudt zich het recht voor om eventuele bijkomende kosten, gemaakt als gevolg van het afbreken van het project, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

14.4. De opdrachtgever erkent dat Spice Branding het recht heeft om alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden te behouden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

14.5. De opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat de eenmaal gedane aanbetaling in geen geval zal worden gerestitueerd, zelfs indien het project wordt afgebroken. De aanbetaling wordt beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst en als vergoeding voor de reeds geïnvesteerde tijd en middelen door Spice Branding.

15. Aansprakelijkheid voor Kosten bij Derden

15.1  Spice Branding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die voortvloeien uit het gebruik van diensten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, Wix of andere partijen. Dergelijke kosten omvatten abonnementskosten, transactiekosten, hostingkosten, domeinregistratiekosten en andere gerelateerde uitgaven die door de opdrachtgever worden gemaakt bij het gebruik van externe dienstverleners.

​15.2 De opdrachtgever erkent dat Spice Branding mogelijk gebruikmaakt van externe dienstverleners, zoals websiteproviders, voor bepaalde diensten. Spice Branding is niet aansprakelijk voor kosten, verplichtingen of geschillen tussen de opdrachtgever en derden.

15.3 De opdrachtgever vrijwaart Spice Branding van enige aansprakelijkheid met betrekking tot kosten bij derden, inclusief juridische kosten en geschillen die voortkomen uit het gebruik van diensten van derden.

15.4 De overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht, en waar nodig zijn zij van toepassing in het geval van geschillen met derden.

15.5 Door gebruik te maken van de diensten van Spice Branding stemt de opdrachtgever in met de bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor kosten bij derden zoals hierboven uiteengezet.

​Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 13-11-2023. Spice Branding behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen met schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.

bottom of page